நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களிகூர்ந்து மகிழும்படி, காலையிலே எங்களை உமது கிருபையால் திருப்தியாக்கும்.
Tamil Christian Worship


காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே

காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே
கருணை பொற்பாதம் காத்திருப்பேன்
அதிகாலையில் அறிவை உணர்த்தி
அன்போடு இயேசு தினம் பேசுவார்

1. எஜமான் என் இயேசு முகம் தேடுவேன்
என் கண் கர்த்தாவின் கரம் நோக்குமே
எனக்கு ஒத்தாசை அவரால் கிடைக்கும்
என்னை அழைத்தார் அவர் சேவைக்கே

2. பலர் தீமை நிந்தை மொழிகள் உன் மேல்
பொய்யாய் சொன்னாலும் களிகூருவாய்
இதுவே உன் பாக்யம்
என் இயேசு சொன்னார்
இந்த மெய் வாக்கு நிறைவேறுதே

3. சிலுவை சுமந்தே அனுதினமே
சோராமல் என் பின் வா என்றாரே
அவரோடு பாடு சகித்தாளுவேனே
ஆண்டாண்டு காலம் ஜெயமாகவே

4. பறந்து புறா போல் சிறகடித்தே
பாடிச் சென்றோர் நான் இளைப்பாறுவேன்
பரலோக வாசல் பரம சீயோனே
பூரித்து என்னை வரவேற்குமே


அதிகாலை பாடல்கள்

அதிகாலை நேரம் ஆண்டவர் சமூகம்

அதிகாலை நேரம் அப்பா உம் பாதம்

அதிகாலை ஸ்தோத்திர பலி

அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன்

அதிகாலையில் உம் திருமுகம் தேடி

காலமே உம்மைத் தேடுவேன்

காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே

கதிரவன் தோன்றும் காலையிதே

கதிரவன் எழுகின்ற காலையில்