ஏற்றகாலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும், நீ கையிட்டுச்செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார்
Tamil Christian Worship


விசுவாசம்-நம்பிக்கை-அன்பு
(printable bible verses)Live Worship

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே
பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே

பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே
தரிசிப்பதினால் சரணம் சரணம்

வெண்மையும் சிவப்புமானவர்
உண்மையே உருவாய்க் கொண்டவர்
என்னையே மீட்டுக் கொண்டவர்
அன்னையே இதோ சரணம் சரணம்

சமஸ்த சபையின் சிரசே
நமஸ்காரம் எங்கள் அரசே
பிரதான எம் மூலைக்கல்லே
ஏராளமாய் சரணம் சரணம்

அடியார்களின் அஸ்திபாரம்
அறிவுக்கெட்டாத விஸ்தாரம்
கூடி வந்த எம் அலங்காரம்
கோடா கோடியாய் சரணம் சரணம்

பார்த்திபனே கன ஸ்தோத்ரம்
கீர்த்தனம் மங்கள ஸ்தோத்ரம்
வாழ்க வாழ்க வாழ்க என்றும்
அல்லேலூயா ஆமென் ஆமென்


துதிப் பாடல்கள்

அனுதினமும் உம்மில் நான்

எந்தன் ஜெப வேளை உம்மைத்தேடி

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என்னை பெலப்படுத்துகிற

சத்திய வேதம் பக்தரின் கீதம்

அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமாய்

உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய

உம்மை நினைக்கும் போதெல்லாம்

உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி

முழு இதயத்தோடு உம்மை துதிப்பேன்