கர்த்தர்: நான் உனக்கு முன்னே போய், கோணலானவைகளைச் செவ்வையாக்குவேன். உன்னைப் பெயர்சொல்லி அழைக்கிற இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே என்று நீ அறியும்படிக்கு, வெண்கலக் கதவுகளை உடைத்து, இருப்புத் தாழ்ப்பாள்களை முறித்து, அந்தகாரத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களையும், ஒளிப்பிடத்தில் இருக்கிற புதையல்களையும் உனக்குக் கொடுப்பேன்.
Tamil Christian Worship


Gospel Comparison Chart

Thankful and Grateful - November 2023

Psalm of the Day

Live Worship

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே

தொழுகிறோம் எங்கள் பிதாவே
பொழுதெல்லாம் ஆவி உண்மையுடனே

பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே
தரிசிப்பதினால் சரணம் சரணம்

சமஸ்த சபையின் சிரசே
நமஸ்காரம் எங்கள் அரசே
பிரதான எம் மூலைக்கல்லே
ஏராளமாய் சரணம் சரணம்

பார்த்திபனே கன ஸ்தோத்ரம்
கீர்த்தனம் மங்கள ஸ்தோத்ரம்
வாழ்க வாழ்க வாழ்க என்றும்
அல்லேலூயா ஆமென் ஆமென்


துதிப் பாடல்கள்

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

இம்மானுவேல் தேவன் நம்மோடு

ஒவ்வொரு மனிதனும் என் நண்பன்

எபிநேசரே எபிநேசரே

என் ஆத்தும நேச மேய்ப்பரே

என்னை பெலப்படுத்துகிற

உனக்காய் மரித்தேன்

உம்மையே நம்பியுள்ளோமே

சிலுவையின் நிழலில்

சீயோனிலே என் திட அஸ்திபாரம்

முழு உள்ளத்தால் உம்மை