சரணங்கள்


பேரோசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:5


அற்புத ஜீவியம் அகிலத்தையும் ஆகாயத்தையும்
அவர் அற்புதர் என்றனரே ஆராதிப்போம் இயேசுராஜனை
இயேசுவை நம்பு இன்ப இயேசு
இயேசு அற்புதமானவரே! இயேசுவின் பின்னே போகத் துணிந்தேன்
இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே இயேசுவே ஆண்டவர்
உந்தன் நாமம் மேன்மை போல் உம்மையே நான் நேசிப்பேன்
எண்ணெய் பூசி காயங்கள் ஆற்றியே என் இயேசுவால் ஆகாத தொன்றுண்டோ?
எல்லாம் என் இயேசுவே எப்படிப் பாடுவேன் நானே
என் பெலன் இயேசுவுக்கே எழுப்புதல் அனுப்பும்
ஓசன்னா, ஓசன்னா


ஓ , தேவனுக்கு மகிமை


கர்த்தர் ஆவி என்னில் கானான் என்பது வளமுள்ள நாடு
சேற்றிலிருந்து தூக்கினார்
தம் கிருபை பெரிதல்லோ துதி அல்லேலூயா பாடுவோம்
துதி மகிமை துதி கனம் மகிமையுமக்கே
தூய ஆவியே, அன்பின் ஆவியே
பரிசுத்தர் அவர் நாமம்


பிரவேசிப்பேன்


வரவேண்டும் தேவ ஆவியே


வல்லமை உண்டு உண்டு


வானம் போற்றும் உயிர்த்தெழுந்த கர்த்தரை *

நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே நீங்கிற்றே
மாட்சிமை
மான்கள் நீரோடை முதலாவது தேவ இராஜ்யம்