கிறிஸ்து பிறப்பு பாடல்கள்


எக்காள தொனியோடே அவரைத் துதியுங்கள்; வீணையோடும் சுரமண்டலத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:3


அரசனைக் காணாமலிருப்போமா? * அதிகாலையில் பாலனை தேடி *
அமைதி தோன்றும் நள்ளிரவில் *
ஆ அம்பர உம்பரமும் * ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய *
ஆர் இவர் ஆராரோ? * ஆராரோ பாடுங்கள் *
ஆரிரரோ சொல்லிப் பாடுங்கள் ஆரீரோ ஆரீராரிரோ பாலா
ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரீரோ பாலா *
இசைமழையில் தேன்கவி பொழிந்தே * இஸ்ரவேலின் தேவனை
ஈனலோகத்தில் இயேசு *
உலகம் தராத அன்பை * உன்னதத்தின் தூதர்களே *
உலகில் வந்தார் தெய்வ சுதன் * உதித்தாரே நல்ல மேய்ப்பர் *
என் இயேசு பாலன் பிறந்தாரே * என்ன பாக்கியம் எவர்க்குண்டு *
ஒப்பில்லா திரு இரா *


கன்னித்தாய் மரியாள் கண்டேனென் கண்குளிர *
கண்மணி நீ கண்வளராய் காரிருள் வேளையில் கடும் குளிர்
காலம் பனிக்காலம் *
கேள் ஜென்மித்த ராயர்க்கே கைகள் தட்டிப் பாடு *
கிறிஸ்தோரே எல்லாரும் கிழக்கிலே ஒரு நட்சத்திரம்
சின்னஞ்சிறு குழந்தை சின்னஞ்சிறு சுதனே
தென்றல் காற்றே வீசு *
தேவ லோக கானமே! தேவ பாலன் பிறந்தீரே
பக்தரே வாரும் * பார் போற்றும் வேந்தன்
பாடினால் பாடுவேன் பாடாத ராகங்கள் பாடும் *
பார் எங்கும் மகிழ்ந்து ஆட *
பூமிக்கொரு புனிதம்
பிறந்தார் ஓர் பாலகன் பிறந்தார், பிறந்தார்
பெத்தலையில் பிறந்தவரை பெத்லகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை
பொன்னான நேரம்


வான் வெள்ளி பிரகாசிக்குதே * வானாதி வானங்களில்
வானிலே மகிமை பூமியில் அமைதி * வானம் பூமியோ? பராபரன் *
விண்ணோர் மகிழ்ந்து விண்ணில் ஓர் நட்சத்திரம்
ராக்காலம் பெத்லேம் மேய்ப்பர்கள் ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
ராஜன் பாலன் பிறந்தனரே ராயர் மூவர் கீழ்தேசம்
நடுக் குளிர் காலம் நமக்கொரு பாலன் பிறந்தார் *
நள்ளிரவில் வந்துதித்த விண்ணின் ஜோதியே * நட்சத்திரம் வானிலே கண்டேன் *
மலரே மலரே மகிழ்ந்து களிகூறுங்கள்
மண்ணின் மழையாய் அருமை குமாரன் *
மாசில்லாத் தேவ புத்திரன் மெய் பக்தரே, நீர் விழித்தெழும்பும்
மேசியாவே மேசியாவே மேசியாதான் பொறந்தாச்சு