பாமாலை பாடல்கள்


எக்காள தொனியோடே அவரைத் துதியுங்கள்; வீணையோடும் சுரமண்டலத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:3


அகோர கஸ்தி பட்டோராய் அகோர காற்றடித்ததே
அஞ்சாதிரு, என் நெஞ்சமே அடியார் வேண்டல் கேளும்
அதிகாலை இயேசு வந்து அநந்த கோடி கூட்டத்தார்
அதிசயங்களை அதோ, ஓர் ஜீவ வாசலே
அநாதியான கர்த்தரே அமைதி அன்பின் ஸ்வாமியே
அருவிகள் ஆயிரமாய் அருளின் ஒளியைக் கண்டார்
அருள்நாதா நம்பி வந்தேன் அருள் நிறைந்தவர்
அருள் மாரி எங்குமாக அல்லேலுயா ஆ மாந்தரே
அல்லேலுயா இப்போது போர் அன்புருவாம் எம் ஆண்டவா
அலங்கார வாசலாலே
அன்பே விடாமல் சேர்த்துக்கொண்டீர்


அன்போடு எம்மைப் போஷிக்கும்


ஆ இயேசுவே உம்மாலே ஆ இயேசுவே நான் பூமியில்
ஆ இயேசுவே நீர் ஆ இன்ப இல்லமே
ஆ என்னில் நூறு வாயும் நாவும் ஆ கர்த்தாவே தாழ்மையாக
ஆ சகோதரர் ஒன்றாய் ஆ பாக்கிய தெய்வ பக்தரே
ஆண்டவா பிரசன்னமாகி ஆண்டவா மேலோகில்
ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின் ஆத்துமாக்கள் மேய்ப்பரே
ஆதியில் இருளை


ஆராய்ந்து பாரும் கர்த்தரே


இந்த அருள் காலத்தில் இப்போ நாம் பெத்லெகேம்
இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த இம்மானுவேலின் ரத்தத்தால்
இயேசு எங்கள் மேய்ப்பர் இயேசு என்தன் நேசரே
இயேசு கற்பித்தார் இயேசுவின் கைகள் காக்க
இயேசுவே உம்மைத் தியானித்தால் இரத்தம் காயம் குத்தும் *
இன்று கிறிஸ்து எழுந்தார்


இன்னோர் ஆண்டு முற்றுமாய்


உம்மண்டை கர்த்தரே உம்மைத் துதிக்கிறோம்
உம் உண்மை பெரிதே
எல்லாருக்கும் மா உன்னதர் எவ்வண்ணமாக கர்த்தரே
என் அருள் நாதா இயேசுவே என் ஆவி ஆன்மா தேகமும்
என்தன் ஆத்ம நேசரே என்தன் ஜீவன் இயேசுவே
என் மீட்பர் ரத்தம் சிந்தினார் என் முன்னே மேய்ப்பர் போகிறார்
என்னோடிரும் மா நேச கர்த்தரே என் அருள் நாதா இயேசுவே
ஏதேனில் ஆதி மணம் ஒப்புவிக்கிறேன்
ஓசன்னா பாலர் பாடும்


ஒப்பில்லா - திரு இரா!


கர்த்தாவை நல்ல பக்தியிலே கர்த்தாவே யுக யுகமாய்
களிகூறுவோம் கர்த்தர் காரிருளில் என் நேச தீபமே
கேள்! ஜென்மித்த ராயர்க்கே கிறிஸ்தோரே எல்லாரும்
கூர் ஆணி தேகம் பாய
சபையின் அஸ்திபாரம் சுத்த ஆவி என்னில் தங்கும்
தீயோர் சொல்வதைக் கேளாமல் தீராத தாகத்தால்
துக்கம் கொண்டாட வாருமே * துக்க பாரத்தால் இளைத்து
தூய, தூய, தூயா! தூய்மை பெற நாடு
பாலரே ஓர் நேசர் உண்டு பாவ சஞ்சலத்தை நீக்க
பாதை காட்டும் மா யெகோவா பாவ நாசர் பட்ட காயம்
பாவி கேள் உன் ஆண்டவர் பிதாவே எங்களைக் கல்வாரியில்
பிறந்தார் ஓர் பாலகன் பிளவுண்ட மலையே
புத்திக்கெட்டாத அன்பின் வாரீர் பூலோகத்தாரே யாவரும்
போற்றிடு ஆன்மமே


போற்றும், போற்றும்!


யாரை நான் புகழுவேன் யுத்தம் செய்வோம் வாரும்
ரட்சா பெருமானே பாரும்
ராக்காலம் பெத்லேம் ராஜன் தாவீதூரிலுள்ள
விண்ணோர்கள் போற்றும் ஆண்டவா!
நடுக் குளிர் காலம் நல் மீட்பர் பட்சம் நில்லும்
நான் பாவிதான், ஆனாலும் நீர் நாற்பது நாள் ராப்பகல்
நீர் தந்த நாளும் ஓய்ந்ததே நீர் வல்லவர்! மா வல்லவர்!
நீர் தந்த நன்மை யாவையும் நிர்பந்தமான பாவியாய்
மெய் பக்தரே