ஏற்றகாலத்தில் உன் தேசத்திலே மழை பெய்யவும், நீ கையிட்டுச்செய்யும் வேலைகளையெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கவும், கர்த்தர் உனக்குத் தமது நல்ல பொக்கிஷசாலையாகிய வானத்தைத் திறப்பார்
Tamil Christian Worship


காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே

காலை நேரம் இன்ப ஜெப தியானமே
கருணை பொற்பாதம் காத்திருப்பேன்
அதிகாலையில் அறிவை உணர்த்தி
அன்போடு இயேசு தினம் பேசுவார்

எஜமான் என் இயேசு முகம் தேடுவேன்
என் கண் கர்த்தாவின் கரம் நோக்குமே
எனக்கு ஒத்தாசை
அவரால் கிடைக்கும்
என்னை அழைத்தார் அவர் சேவைக்கே

பலர் தீமை நிந்தை மொழிகள் உன் மேல்
பொய்யாய் சொன்னாலும் களிகூருவாய்
இதுவே உன் பாக்யம்
என் இயேசு சொன்னார்
இந்த மெய் வாக்கு நிறைவேறுதே


துதிப் பாடல்கள்

ஆயிரமாயிரம் நன்மைகள்

ஆத்துமாவே நன்றி சொல்லு

இதுவரை நடத்தி குறைவின்றி காத்து

உம்மையே நம்பியுள்ளோமே

உம்மை ஆராதிப்பேன்

என் நம்பிக்கையே உமக்கு ஸ்தோத்திரம்

எலியாவின் தேவன் நம் தேவன்

துதிப்பேன் உம்மை துதிப்பேன்

நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் நல்லவர்

நெருக்கடி வேளையில் பதிலளித்து