துதிப் பாடல்கள்


ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:5


அல்லேலூயா கர்த்தரையே * அல்லேலூயா ஆனந்தமே *
அக்கினி அபிஷேகம் ஈந்திடும் * அடைக்கலமே உமதடிமை நானே *
அதிசயமான ஒளிமய நாடாம் * அருள் ஏராளமாய்ப் பெய்யும் *
அன்பில் என்னை பரிசுத்தனாக்க * அந்த நாள் இன்ப இன்ப இன்ப நாள் *
அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் அன்பாய் * அழைக்கிறார் அழைக்கிறார் இதோ *
அழகாய் நிற்கும் யார் இவர்கள் * அனாதி தேவன் உன் *
அன்புள்ள இயேசையா * அன்பே ! அன்பே ! அன்பே ! *
அன்பின் தேவன் இயேசு உன்னை * அர்ப்பணித்தேன் என்னை முற்றிலுமாய் *
அந்தோ கல்வாரியில் * அதிகாலை நேரம் ஆண்டவர் சமூகம் *
அனுதினமும் உம்மில் நான் * அறுப்பு மிகுதி ராஜாவே *


ஆணிகள் பாய்ந்த * ஆயிரம் ஆயிரம் பாடல்களை *
ஆனந்தமே பரமானந்தமே * ஆனந்தமாய் இன்பக் கானான் *
ஆனந்த கீதங்கள் எந்நாளும் பாடி * ஆனந்தமாய் நாமே *
ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே * ஆனந்தமாக அன்பரைப் பாடுவேன் *


இதோ மனுஷரின் மத்தியில் * இம்மானுவேலின் இரத்தத்தால் *
இயேசு அழைக்கிறார் * இயேசு எந்தன் வாழ்வின் *
இயேசு என்ற திருநாமத்திற்கு * இயேசு கிறிஸ்துவின் நல் *
இயேசு தானே அதிசய தெய்வம் * இயேசு என் அஸ்திபாரம் *
இயேசுவின் குடும்பம் * இயேசுவை நாம் எங்கே காணலாம் *
இயேசுவை நம்பினோர் * இயேசுவின் நாமம் *
இரத்தத்தால் ஜெயம் * இராஜாதி இராஜன் *
இருள் சூழும் காலம் * இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு *
இயேசு ராஜா முன்னே செல்கிறார் * இயேசுவே வழி சத்தியம் ஜீவன் *
இயேசுவின் நாமம் எல்லாவற்றிற்கும் * இது சிந்திக்கும் காலம் *
இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் *உத்தமமாய் முன்செல்ல * உம்மைப் போல் யாருண்டு *
உம் பாதம் பணிந்தேன் * உயிர்த்தெழுந்தாரே அல்லேலூயா *
உருகாயோ நெஞ்சமே * உலகோர் உன்னை பகைத்தாலும் *
உள்ளத்தில் அவர்பால் * உறக்கம் தெளிவோம் *
உன்னதமானவரின் உயர் * உன்னையும் என்னையும் *
உம்மைத் துதிப்பேன் கர்த்தாதி


எக்காள சத்தம் வானில் * எங்கே சுமந்து போகிறீர்? *
எங்குமுள்ளோர் யாரும் *
எண்ணில் அடங்கா ஸ்தோத்திரம் * எந்தன் அன்புள்ள ஆண்டவர் *
எந்தன் உள்ளம் புதுக்கவியாலே * எந்தன் உள்ளம் தங்கும் *
எந்தன் ஜெபவேளை உமைத்தேடி * எந்தக் காலத்திலும் *
எந்தன் நாவில் புதுப்பாட்டு * எனக்காய் ஜீவன் விட்டவரே *
எனக்கின்பம் ஏதெனக் கேளு எனக்கொத்தாசை வரும் *
என் இயேசுவே நான் என்றும் * என் ஆத்தும நேசர் இயேசுவை *
என்னை உண்டாக்கிய என் தேவாதி தேவன் * என் பாவம் தீர்ந்த நாளையே *
என் ஜெப வேளை வாஞ்சிப்பேன் * என்னை நேசிக்கின்றாயா? *
என்னை மறவா இயேசு நாதா எண்ணி எண்ணி துதிசெய்வாய்
எலியாவின் தேவன் நம் தேவன் என்ன சுகம், ஆஹா என்ன சுகம்
ஏதேனில் ஆதிமணம்


ஒன்றுமில்லை நான்