துதிப் பாடல்கள்


ஓசையுள்ள கைத்தாளங்களோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:5


வந்தாளுமே எந்நாளுமே * வரவேணும் எனதரசே
வருவாய் தருணமிதுவே வல்லமை தேவை தேவா
வாருமையா போதகரே * வாரும் வாரும் மகத்துவ தேவனே
வாழ்த்துகிறேன் இயேசு வான பராபரனே
வான் புகழ் வல்ல வாசலண்டை நின்று ஆசையாய்
விளைந்த பலனை விந்தை கிறிஸ்தேசு ராஜா!
விடுதலை விடுதலை பெற்றேன்


நமது இயேசு கிறிஸ்துவின் நம் தேவனைத் துதித்துப் பாடி
நல்லாவி ஊற்றும் தேவா நன்றியால் பாடிடுவோம்
நன்றியால் துதி பாடு
நான் பாடும் கானங்களால் நான் பிரமித்து நின்று *
நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா நான் இயேசுவின் ஒளியில்
நான் நேசிக்கும் தேவன் இயேசு *
நிகரே இல்லாத நெஞ்சத்திலே தூய்மையுண்டோ


மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் மந்தையில் சேரா ஆடுகளே *
மலைமா நதியோ மறந்திடாதே நீ
மங்களம் செழிக்க மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில்
மாறிடா எம் மாநேசரே மான்கள் நீரோடை
மேகங்கள் நடுவே வழி மோட்ச யாத்திரை
மேக மீதினில் வேகமுடன்


ஜீவனுள்ள தேவனே வாரும் ஜீவிக்கிறார் இயேசு ஜீவிக்கிறார் *
ஜெபத்தைக் கேட்கும் * ஜோதி தோன்றும் ஓர் தேசமுண்டு