சிலுவைப் பாடல்கள்அகோர கஸ்தி பட்டோராய் * அந்தோ கல்வாரியில் *
ஆணிகள் பாய்ந்த கரங்களை *
இரத்தம் காயம் குத்தும் * இந்த அருள் காலத்தில் *
உம் குருசண்டை இயேசுவே * உருகாயோ நெஞ்சமே *
என் அருள் நாதா இயேசுவே * எங்கே சுமந்து போகிறீர்? *
என்னை நேசிக்கின்றாயா? *
ஏறுகின்றார் தள்ளாடி * ஏழை மனுவுருவை எடுத்த *
கல்வாரியின் கருணையிதே * கல்வாரி குருசண்டை
கல்வாரி அன்பை * கல்வாரி சிலுவை நாதா *
கல்வாரி மாமலை மேல் * கல்வாரி மாமலை ஓரம் *
கல்வாரி சிநேகம் கரைத்திடும் * குருசினில் தொங்கியே *
கொல்கதா மலைமேல் * கொல்கதா மேட்டினிலே *
கொல்கதா கொலைமரம் * கொல்கதா மலை மீதிலே *
சிலுவை நாதர் இயேசுவின் * சிலுவை சுமந்த உருவம் *
சிலுவையில் அறையுண்ட மேசியா * சிலுவை திரு சிலுவை *
சிலுவை ஏன் அவர்க்கு * சிலுவையை சுமந்தும்மை *
சிலுவையே நல்மரமே * சிலுவையோ அன்பின் சிகரம் *
சிலுவை சுமந்தோராய் சீஷனாகுவோம் * சிலுவையின் நிழலில் *
சிலுவை சுமந்து வந்தோம் *
கூர் ஆணி தேகம் பாய * துக்கம் கொண்டாட வாருமே *
பாரீர் கெத்சமனே * பாரச் சிலுவையினை தோளில்
பாவிக்கு புகலிடம் இயேசு இரட்சகர் *
நான் உம்மைப் பற்றி இரட்சகா *
நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு * நாற்பது நாள் ராப்பகல் *
மலைமா நதியோ * மீட்பர் இயேசு குருசில் தொங்கினாரே *