சிறுவர் பாடல்கள்


இயேசுவே ஒளி வீசும்
காலம் உமது கரத்தில் தேவா
சின்னஞ் சிட்டுக் குருவியே சின்ன சின்ன ஜீவ வண்டி
தீவினை செய்யாதே
பூவின் நற்கந்தம்
வழிப்போக்கர் எங்கே போறீர்?
ஜீவத் தண்ணீர் ஊறும் ஊற்றிலே