கீர்த்தனை பாடல்கள்


தம்புரோடும் நடனத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள் ; யாழோடும் தீங்குழலோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:3


அதிகாலையிலுமைத் தேடுவேன் * அதி மங்கல காரணணே
அரசனைக் காணாமலிருப்பேமா? அன்பே பிரதானம் சகோதர
அனுக்ரக வார்த்தையோடே அந்த நாள் பாக்கிய நாள்
அடைக்கலம் அடைக்கலமே, இயேசுநாதா அமலா, தயாபரா, அருள்கூர், ஐயா
அனந்த ஞான சொரூபா
ஆதிபிதாக் குமாரன்
ஆ! அம்பர உம்பரமும் புகழுந்திரு ஆதாரம் நீதான் ஐயா
ஆதித் திருவார்த்தை திவ்விய ஆத்தும ஆதாயம் செய்குவோமே
ஆத்துமமே, என் முழு உள்ளமே ஆத்துமா கர்த்தரைத் துதிக்கின்றதே
ஆர் இவர் ஆராரோ ஆவியை அருளுமே, சுவாமீ *
ஆவியை மழைபோலே யூற்றும்
ஆனந்தமே! ஜெயா! ஜெயா! ஆமென், அல்லேலுயா!இந்நாள் ரட்சிப்புக் கேற்ற நல் நாள் இம்மட்டும் ஜீவன் தந்த
இயேசு நேசிக்கிறார் இயேசுவின் நாமமே திருநாமம்
இவரே பெருமான் இன்றைத்தினம் உன் அருள்
உருகாயோ நெஞ்சமே உன்றன் சுயமதியே
உன்னதத்தின் தூதர்களே
எங்கும் புகழ் யேசு எங்கே சுமந்து போகிறீர்
எத்தனை திரள் என் பாவம் * எந்நாளுமே துதிப்பாய் *
எல்லாம் யேசுவே எழுந்தார் இறைவன்
என் மீட்பர் உயிரோடிருக்கையிலே என்ன என் ஆனந்தம்
என்னை ஜீவபலியாய் ஒப்புவித்தேன் எனது கர்த்தரின் ராஜரீக நாள்
என்ன பாக்கியம், எவர்க்குண்டு


ஏசுவையே துதிசெய் நீ, மனமே * ஏற்றுக் கொண்டருளுமே, தேவா!
ஐயரே நீர் தங்கும், என்னிடம் ஐயனே ! உமது திருவடிகளுக்கே
ஐயையா, நான் ஒரு மாபாவி ஐயையா, நான் பாவி - என்னை
ஐயையா, நான் வந்தேன் ஓசன்னா பாடுவோம்
ஒருபோதும் மறவாத ஒரு மருந்தரும் குருமருந்து