கீர்த்தனை பாடல்கள்


தம்புரோடும் நடனத்தோடும் அவரைத் துதியுங்கள் ; யாழோடும் தீங்குழலோடும் அவரைத் துதியுங்கள். சங்கீதம் 150:3


நம்பி வந்தேன் மேசியா நீயுனக்குச் சொந்தமல்லவே
நெஞ்சமே கெத்சேமனேக்கு நெஞ்சமே தள்ளாடி நொந்து
நெஞ்சே நீ கலங்காதே
பக்தருடன் பாடுவேன் பரனே, திருக்கடைக்கண் பாராயோ?
பவனி செல்கின்றார் ராசா பாடித் துதி மனமே
பாதம் ஒன்றே வேண்டும் * பாதகன் என் வினைதீர்
பாலர் ஞாயிறுது பாசமாய் வாரும் பெத்தலையில் பிறந்தவரை
பெத்லேகம் ஊரோரம்மகனே உன் நெஞ்செனக்கு மரித்தோர் எவரும் உயிர்த்தெழுவார்
யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார்
யேசுவே கிருபாசனப்பதியே யேசு நசரையினதிபதியே
ராசாதி ராசன் யேசு ராச ராச பிதா
வந்தனம், வந்தனமே
வரவேணும் எனதரசே வா பாவீ மலைத்து நில்லாதே வா
வாரா வினை வந்தாலும் வாரும் ஐயா போதகரே
வாரும் எமது வறுமை நீக்க வாரும் நாம் எல்லாரும் கூடி
விசுவாசத்தால் நீதிமான் விசுவாசியின் காதில்பட
விந்தைக் கிறிஸ்தேசு ராசா! * வினை சூழா திந்த இரவினில் காத்தாள்
வேத புத்தகமே, வேதபுத்தகமே