திருமண பாடல்கள்


ஆசீர்வதியும் கர்த்தரே ஆசீர்வதியும் ஆண்டவா
ஆபிரகாமை ஆசீர்வதித்த
இந்த மங்களம் செழிக்கவே
கானாவூரின் கல்யாணத்தில் தான் *
பயந்து கர்த்தரின் பக்தி வழியில்
மணவாழ்வு புவி வாழ்வினில்
மா பூ மகிழம்பூ மணக்கும் ஞான மல்லி பூ *